Module 6a Urban Transformation en Module 6b Urban Law

Module 6a Urban Transformation (start 7 november 2024)

Sturen van binnenstedelijke gebiedstransformaties

De transformatie van bestaande binnenstedelijke gebieden vormt in de komende decennia een van de belangrijkste ruimtelijke uitdagingen. Spoorzones, haventerreinen, kantorenparken en bedrijventerreinen worden getransformeerd naar mixed-use gebieden voor wonen, werken en recreëren. In Nederland moeten honderdduizenden woningen in de bestaande bebouwde omgeving worden ingepast, en dat bovendien op een sociaal, economisch en duurzame wijze. In deze module leer je specifiek hoe je stedelijke transformaties kunt (aan)sturen, organiseren en financieren.

Complexiteit én intensiteit

Gebiedstransformaties kennen als opgave een hoge complexiteit en intensiteit. Er is in de bestaande stad sprake van een grote hoeveelheid uiteenlopende betrokken partijen met vaak conflicterende belangen. De financiële haalbaarheid van projecten staat er enorm onder druk, onder andere omdat het grondeigendom vaak versnipperd is. Tegelijkertijd bieden gebiedstransformaties kansen voor duurzame ontwikkeling en functiemening omdat er gebruik gemaakt worden van bestaande voorzieningen en infrastructuur.

Integraal sturen, organiseren en financieren

Gebiedstransformaties vragen om specifieke en vernieuwende handelingsperspectieven. In deze module leer je hoe bestaande en nieuwe vormen van sturen, organiseren en financieren in deze opgaven zijn toe te passen. Kennis over publieke en private sturingsvormen, over publiek-private-maatschappelijke samenwerking, en over meervoudige waardecreatie worden direct tastbaar gemaakt in tal van voorbeelden en concrete praktijkopgaven.

Projecten bezoeken en groepswerk

Om de eigen kennis te verdiepen en de sturingsvaardigheden te vergroten omvat deze module veel groepswerk, zodat geleerd wordt van elkaar en concrete vraagstukken ter plekke. Ook bezoeken we een aantal aansprekende stedelijke transformatieprojecten, waarbij de specifieke problematiek en innovatieve oplossingen worden besproken met de betrokken professionals. Je leert zo strategisch te reflecteren op je eigen werk en dat van anderen, om zo samen te werken aan integrale stedelijke transformatieopgaven.

Docenten

Bijdragen van onder meer:

  • Dr. ir. Tom Daamen
  • Dr. Wouter Jan Verheul
  • Dr. ir. Erwin Heurkens
  • Maarten Hoorn
  • Saskia Beer

Aanmelden module 6a Urban Transformation

De module Urban Transformation wordt gegeven van 7 november 2024 tot en met 9 januari 2025. 
Wil je je aanmelden? Stuur dan een email naar: mastercitydeveloper@ese.eur.nl


Module 6b Urban Law (start 16 januari 2025)

Publiek- en privaatrecht bij gebiedsontwikkeling

Bij gebiedsontwikkeling vindt er een voortdurende wisselwerking plaats tussen publiek- en privaatrecht. Zo speelt het omgevingsrecht een grote rol in het afbakenen en vergroten van gebiedspotenties. Daarnaast zijn selectiemethoden en publiek-private samenwerking van grote waarde voor het bepalen van gezamenlijke ambities en de projectrealisatie. Welke mogelijkheden biedt het recht voor de versnelling van de woningbouw, integrale gebiedsontwikkeling en burgerparticipatie? Deze module behandelt belangrijke juridische instrumenten voor stedelijke gebiedsontwikkeling.

Rol van omgevingsvisies en –plannen

Met de nieuwe Omgevingswet is het publieke juridische kader gemoderniseerd voor de komende opgaven. In de module wordt ingegaan op wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van onder meer de omgevingsvisie, het programma en het omgevingsplan zijn voor integrale en organische stedelijke gebiedsontwikkeling. Zo behandelen we juridische mogelijkheden voor het omgaan met versnipperd grondeigendom voor de menging van functies bij gebiedstransformaties.

Publiek-private samenwerking en participatie

Er zijn vele manieren van samenwerking tussen ontwikkelende partijen en gemeenten denkbaar bij gebiedsontwikkeling. Hoe geef je bijvoorbeeld verscheidenheid aan overeenkomsten en afspraken omtrent grondexploitatie juridisch vorm? Daarnaast is participatie van burgers en bedrijven inmiddels een integraal onderdeel van de planvorming bij gebiedsontwikkeling. Hoe dient participatie te worden vormgegeven binnen de juridische randvoorwaarden van de Omgevingswet, en hoe verhoudt deze zich tot maatschappelijke planinitiatieven?

Actuele juridische vraagstukken

Het programma van deze module speelt in op juridische vraagstukken die spelen bij actuele gebiedsontwikkeling thema’s. Denk aan circulaire of gezonde gebiedsontwikkeling en de ontwikkelingen met betrekking tot milieueffectrapportage, de stikstofcrisis en klimaatadaptief bouwen. Door de opgedane inzichten en behandelde instrumenten zelf toe te passen op een praktijkcasus wordt uw juridische relevante kennis voor het vakgebied vergroot door deze module.

Docenten

Bijdragen van onder meer:

  • mr.dr. Fred Hobma
  • prof. mr.dr. Marlon Boeve

Aanmelden module 6b Urban Law

De module Urban Law wordt gegeven van 16 januari 2025 tot en met 13 maart 2025. 
Wil je je aanmelden? Stuur dan een email naar: mastercitydeveloper@ese.eur.nl

 

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen