Module 3 Urban Governance

Stedelijke ontwikkeling in allianties en netwerken

In deze module staat governance centraal gericht op  de sturing in netwerken en van allianties bij stedelijke ontwikkeling. Wat betekent de transitie naar een netwerksamenleving voor sturing in stedelijke ontwikkeling? Welk handelingsrepertoire is nodig om optimaal gebruik te maken van deze netwerken? Hoe verbind je verschillende bestuurlijke schaalniveaus en publieke en private belangen in complexe stedelijke opgaven?

Dynamiek en complexiteit

Stedelijke ontwikkelingsopgaven zijn onderhevig aan politieke, financiële en maatschappelijke dynamiek. Dit uit zich in verschuivende grenzen tussen publiek en privaat, in andere verhoudingen tussen de overheidslagen (Rijk, provincies, regioverbanden, gemeenten en gebiedsorganisaties) en in nieuwe vormen van publiek en privaat ondernemerschap. Daarnaast zijn stedelijke opgave complex, zowel inhoudelijk als procesmatig. Sturing van opgaven vindt steeds minder plaats vanuit hiërarchische relaties en steeds meer vanuit netwerken. Hoe ga je als professional om met deze dynamiek en complexiteit?

Samenwerking en co-creatie

Governance in stedelijke ontwikkeling betekent ruimte geven aan samenwerking en co-creatie. De kunst is veelal om organische bottom-up initiatieven te verbinden aan integrale top-down strategieën. Het smeden van nieuwe allianties tussen publieke, private en maatschappelijke actoren is inmiddels vaker regel dan uitzondering. Welke praktijken bieden daarvoor inspiratie? En wat zijn de uitdagingen en valkuilen van samenwerking en co-creatie?

Adaptief vermogen

Continu veranderende omstandigheden stellen hoge eisen aan partijen. Hoe maken we visies en strategieën die wervend en adaptief zijn? Hoe gaan we om met veranderende regelgeving, politieke verhoudingen en beeldvorming in de media? Deze module biedt inzicht in tal van praktijkvoorbeelden met aansprekende cases uit onder meer Eindhoven, Amsterdam, Den Haag, Zwolle, Nijmegen, Maastricht en Rotterdam. Je leert je eigen sturingsrepertoire te ontwikkelen voor je eigen gebiedsontwikkeling praktijk en project.

De MCD leert je de relevantie en het toenemend belang van governance en netwerken voor de stedelijke gebiedsontwikkeling. De mogelijkheid om deze theoretische basis te toetsen in de studieopdrachten én toe te passen in de eigen dagelijkse werkpraktijk illustreert voor mij de grote waarde van de opleiding

Docenten

Bijdragen van onder meer:

 • Prof. mr.dr. Hans de Bruijn
 • Prof. dr. Ernst ten Heuvelhof
 • Prof. dr. Gert-Jan Hospers
 • Prof. dr. Nico Nelissen
 • Prof. dr. Erik-Hans Klijn
 • Prof. dr. Sandra Schruijer
 • Prof. dr. ing. Geert Teisman
 • Dr. Wouter-Jan Verheul

Aanmelden

De module Urban Governance (MCD21) wordt gegeven van 14 januari tot en met 4 maart 2025..
Wil je je aanmelden? Stuur dan een email naar: mastercitydeveloper@ese.eur.nl

 

Kerndocent Nico Nelissen over stedelijke ontwikkeling en de MCD module Urban Governance:
“Gedurende de ongeveer 5.000 jaar dat steden bestaan, is er permanent nagedacht over hoe een stad er idealiter zou moeten uitzien, hoe deze zou moeten functioneren en worden bestuurd. In iedere periode van onze geschiedenis zijn ’stadsidealen’ ontwikkeld. In de Klassieke Oudheid waren er andere opvattingen daarover als in de Middeleeuwen en Renaissance. Ook in de latere eeuwen (vooral in de 19e en 20e eeuw) zijn er talrijke stadsidealen gelanceerd. Ook vandaag de dag bestaan er talrijke stadsidealen, maar de vraag is wat de ‘houdbaarheidsdatum’ daarvan is. Wat voor stadsidealen geldt, gaat grosso modo ook op voor ’sturingsidealen’. Ook die zijn permanent aan verandering onderhevig, zoals de geschiedenis ons leert. De sturing van de maatschappij (en dus ook van steden) is een permanente strijd tussen sturing van bovenaf en sturing van onderop. Zeker bij stedelijke ontwikkeling is er steeds sprake van een spanningsvolle relatie tussen beide sturingsopvattingen.Voor ’stadsidealen en ’sturingsidealen’ is er een niet ‘one best way’, ondanks het feit dat ’stadsgoeroes’ anders suggereren.”

Prof.dr. Nico Nelissen, em. hoogleraar Radboud Universiteit, maakt met ons in de MCD module Urban Governance een ‘grand tour’ door de geschiedenis van stadsidealen en sturingsidealen. Hij biedt daarmee een cultuursociologische basis voor wat we binnen de opleiding ‘city development’ noemen.

 

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen